1394/09/07 - 1400/01/01

فعال شدن حوزه HSE در نظام پیشنهادها جهت ثبت پیشنهادهای همکاران و مشتریان

دبیرخانه مرکزی

متن اطلاعیه به پیوست موجود می باشد.
دانلود فایل ضمیمه : اطلاعیه HSE.pdf

آمار خلاصه   بانک شهرسامانه نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 8.5.0