1394/09/07 - 1400/01/01

فعال شدن حوزه HSE در نظام پیشنهادها جهت ثبت پیشنهادهای همکاران و مشتریان

دبیرخانه مرکزی

متن اطلاعیه به پیوست موجود می باشد.
دانلود فایل ضمیمه : اطلاعیه HSE.pdf

آمار خلاصه   بانک شهر


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
کل 0.780 0.000 0.19 2.680 0.000 0.57 3.670 30.61 5.00 21.28 - - 520.0 3087. 53 0
سال جاری 0.010 0.000 0.01 0.590 0.000 0.62 0.000 10.00 0.00 0.000 0.00 3239 21.00 30.00 0 0

سامانه نظام پیشنهادها محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر ، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 6.0.0