• سرپرستی منطقه 7قزوین

  نرخ مشارکت : 4.347

 • معاون اداره

  نرخ مشارکت : 4

 • رئيس باجه درجه 2

  نرخ مشارکت : 4

 • معاون شعبه درجه 3

  نرخ مشارکت : 3.03

 • رئيس باجه درجه 1

  نرخ مشارکت : 2.5

 • رئيس اداره

  نرخ مشارکت : 2.5

 • خدمتگزار 3

  نرخ مشارکت : 2.409

 • رئيس دايره درجه 3

  نرخ مشارکت : 2.325

 • رئيس شعبه درجه 2

  نرخ مشارکت : 1.923

 • متصدي امور ستادي 3

  نرخ مشارکت : 1.851