• معاون اداره

  نرخ مشارکت : 4

 • رئيس باجه درجه 2

  نرخ مشارکت : 4

 • رئيس اداره

  نرخ مشارکت : 2.5

 • خدمتگزار 3

  نرخ مشارکت : 2.409

 • معاون شعبه درجه 3

  نرخ مشارکت : 2.272

 • رئيس شعبه درجه 2

  نرخ مشارکت : 1.923

 • متصدي امور ستادي 3

  نرخ مشارکت : 1.851

 • متصدي امور بانكي 4

  نرخ مشارکت : 0.549

 • متصدي امور بانکي 2

  نرخ مشارکت : 0.45

 • خدمتگزار 4

  نرخ مشارکت : 0.425