• متصدي امور بانكي 4

  تعداد پیشنهاد : 5

 • معاون شعبه درجه 3

  تعداد پیشنهاد : 4

 • رئيس شعبه درجه 2

  تعداد پیشنهاد : 4

 • سرپرستی منطقه 7قزوین

  تعداد پیشنهاد : 2

 • خدمتگزار 4

  تعداد پیشنهاد : 2

 • خدمتگزار 3

  تعداد پیشنهاد : 2

 • معاون اداره

  تعداد پیشنهاد : 1

 • متصدي امور بانکي 3

  تعداد پیشنهاد : 1

 • متصدي امور ستادي 3

  تعداد پیشنهاد : 1

 • متصدي امور بانکي 2

  تعداد پیشنهاد : 1