• معاون شعبه درجه 3

  تعداد پیشنهاد : 2

 • رئيس شعبه درجه 2

  تعداد پیشنهاد : 2

 • متصدي امور بانكي 4

  تعداد پیشنهاد : 2

 • رئيس باجه درجه 2

  تعداد پیشنهاد : 1

 • متصدي امور ستادي 3

  تعداد پیشنهاد : 1

 • متصدي امور بانکي 2

  تعداد پیشنهاد : 1